MÉCHES, BALAYAGE, COLOUR

     bis Kinn lang  ab Kinn lang ab Schulterlang
         
Balayage   60.00 80.00 100.00
Ombré    45.00 65.00 85.00
 Färben      65.00 77.50 87.50
 Ansatz färben   57.50 57.50 57.50
 Foliensträhnen (Méches) ganz Kopf   77.00 93.50 150.00
 Foliensträhnen (Méchés) ober Kopf   60.00  80.00  100.00 
 Kammsträhnen    35.00 65.00 85.00
Pro Foliensträhne   7.00 7.00 7.00
 Tönung   42.50 57.50 67.50
Zusätzlich Triniplexx   10.00 15.00 20.00